Helaas zitten we nog midden in de Corona-problematiek, daarom bij deze een aantal richtlijnen voor de Apollohal.

Afspraken en maatregelen in verband met Corona-preventie tijdens trainen en wedstrijden in de Apollohal:

Algemeen 

Hou je in algemene zin aan de landelijk geldende afspraken: waar mogelijk 1,5 meter afstand (dit geldt alleen niet op de sportvelden zelf), geen lichamelijk contact (handen schudden), beperk de aanwezigheidstijd in een groep, zorg voor handhygiëne, en vooral… blijft thuis bij klachten!

Testen en melden 

Deelnemers die na het sporten klachten ontwikkelen laten zich zo snel mogelijk testen op Corona.

Bij een vermoeden van Corona of een positieve testuitslag wordt het bestuur van Apollo zo spoedig mogelijk geïnformeerd, zodat zij in staat zijn andere deelnemers die risico hebben gelopen op de hoogte te brengen.  De jeugdleden kunnen melding doen bij hun teammanager, de seniorenleden bij de team coördinator.

TRAININGEN

Beperk bezoek 

Bezoek bij trainingen houden we zo beperkt mogelijk. Ouders van kinderen hanteren de algemeen geldende corona afspraken (zie ook hierboven).

Onze voorkeur gaat er naar uit dat de ouders buiten hun kinderen opwachten.

Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de ouders, alleen de plaatsen aan de ‘kopse’ kant links van de ingang zijn beschikbaar en uiteraard in de kantine.

Beperkt je aanwezigheid 

Deelnemers komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de trainingen naar de accommodatie. Na de training vertrekken deelnemers meteen weer. Kom zoveel mogelijk in sporttenue naar de accommodatie en douche het liefst thuis.

LOOPROUTES BIJ BINNENKOMST EN VERTREK

Bij binnenkomst:

Ga meteen de trap op naar de 1e verdieping, dan via de galerij naar de kantine en daar de trap af de zaal in.

Iedereen blijft boven op gepaste afstand van elkaar wachten, totdat de vorige groep de zaal heeft verlaten. De aanwezige trainers zullen het sein geven waarop de groep naar beneden mag komen.

Bij vertrek: 

Iedereen verlaat na zijn/haar training zo snel mogelijk de zaal.

WEDSTRIJDEN

Voor de wedstrijden hebben we te maken met de volgende beperkende omstandigheden.

Er zijn slechts 6 kleedkamers beschikbaar en er is plaats voor 48 toeschouwers (op de gemerkte plekken).

De teams mogen een half uur voor de wedstrijd de zaal in en zich dan als team in 1 kleedkamer omkleden, graag kleedkamers zo snel mogelijk weer vrijmaken voor het volgende team.

Zorg ervoor dat kleedkamers netjes worden achtergelaten.

De teams die klaar zijn met de wedstrijden worden verzocht zo snel mogelijk na hun wedstrijd de hal te verlaten.

Op elke tafel staat desinfecteringsmiddel voor bal en tablet.

Voor de tribune geldt dat er per veld 12 plaatsen zijn (8 voor thuispubliek en 4 voor de gasten).

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er alleen op de gemerkte plaatsen plaats mag worden genomen. Staan op de tribune is niet toegestaan.

Voor de uitwedstrijden raden wij aan om te kijken op de website van de desbetreffende vereniging.

Elke vereniging heeft zijn eigen huisregels.

ENGLISH

Dear Apollo members, Unfortunately, we still need to adhere to the national Corona guidelines, so please read the guidelines for the Apollo hall below.

Measures related to Corona prevention during training and games in the sports halls:

General 

In a general sense, adhere to the nationally applicable agreements: where possible maintain 1.5 meters distance (this only does not apply to the sports fields themselves), no physical contact (shaking hands), limit the time in a group, ensure hand hygiene, and especially: stay at home if you have symptoms!

Testing and reporting 

Players who develop symptoms get themselves tested for Corona as soon as possible. In the event of a suspicion of Corona or a positive test result, the BVA board is informed so that they can inform other participants who have run a risk. The youth members can report to their team manager, the senior members to the team coordinator.

PRACTICES

Limit visitors 

Please keep visits to training sessions as limited as possible. To parents of children the generally applicable corona agreements apply (see also above).

Please wait for your child(ren) outside the Apollo hall.

There are only a limited number of places available for the parents: only the places on the ‘short side’ to the left of the entrance are available and of course in the canteen.

Participants do not arrive at the Apollo hall for more than 10 minutes before training. After the training, participants leave immediately. Come to the accommodation in sports gear as much as possible and preferably shower at home.

Please do not arrive more than 30 minutes before the games.

WALKWAYS AT ENTRY AND EXIT

Arrival:

Go up the stairs to the 1st floor, then through the gallery to the canteen and then down the stairs into the hall.

Everyone stays upstairs at an appropriate distance from each other and waits until the previous group has left the hall.

The trainers present will give the signal for the group to come down.

Departure:

Everyone leaves the room as soon as possible after his/her training.

MATCHES

For the games, the following rules apply.

Only 6 changing rooms are available and there is room for 48 spectators (at the marked spots).

The teams are allowed to enter the hall half an hour before the game and then change as a team in 1 dressing room, please vacate the dressing rooms for the next team as soon as possible.

Make sure the changing rooms are left tidy.

The teams that have finished their game are requested to leave the hall as soon as possible after their game.

Disinfectant for the ball and tablet is on each table.

On the stands, there are 12 places per field (8 for the home crowd and 4 for the guests).

It should be taken into account that only the marked places may be used. Standing in the stands is not allowed.

For the away games we recommend to look at the website of the relevant association.

Each association has its own house rules.

On behalf of the Board, Dick van der Horst