Afspraken en maatregelen in verband met Corona-preventie tijdens trainingen en wedstrijden in de Apollo hal:

Algemeen

Hou je in algemene zin aan de landelijk geldende afspraken: waar mogelijk 1,5 meter afstand (dit geldt alleen niet op de sportvelden zelf), geen lichamelijk contact (handen schudden), beperk de aanwezigheidstijd in een groep, zorg voor handhygiëne, en vooral… blijft thuis bij klachten!

Testen en melden

  • Kom niet trainen/spelen als je klachten hebt (o.a. hoesten, niezen, koorts).
  • Laat je testen als je klachten hebt. Kom niet naar de hal totdat je een negatieve uitslag hebt.
  • Kom tien dagen niet trainen/spelen als je positief getest bent, ook al heb je geen klachten.
  • Informeer je hele team zo spoedig mogelijk als je positief getest bent.
  • Informeer ook het Apollo bestuur zo spoedig mogelijk: secretariaat@apollobasketball.nl, zodat zij in staat zijn andere spelers die risico hebben gelopen op de hoogte te brengen. De jeugdleden kunnen ook melding doen bij hun teammanager, de seniorenleden bij de team coördinator.

Looproutes bij binnenkomst en vertrek

Bij binnenkomst:

Ga meteen de trap op naar de 1e verdieping, dan via de galerij naar de kantine en daar de trap af de zaal in.

Bij vertrek:

Iedereen verlaat na zijn/haar training of wedstrijd zo snel mogelijk de zaal.

Mondkapjes vanaf 13 jaar

Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

TRAININGEN

Geen bezoek

Er mogen geen toeschouwers zijn tijdens de trainingen. Voor de jeugdtrainingen geldt: kinderen afzetten (de jongsten eventueel in de lobby even helpen met schoenen) en weer ophalen en na de training iedereen zo snel mogelijk naar huis.

Beperk als speler je aanwezigheid

Spelers komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de trainingen naar de accommodatie.

Kom in sporttenue naar de accommodatie.

Iedereen blijft boven op gepaste afstand van elkaar wachten, totdat de vorige groep spelers de zaal heeft verlaten. De aanwezige trainers zullen het sein geven waarop de groep naar beneden mag komen.

Na de training vertrekken spelers meteen weer. Douche thuis.

WEDSTRIJDEN

Er mogen in principe geen toeschouwers aanwezig zijn. Alleen spelers, coaches, scheidsrechters, Apollo ouders die tafelen of zaaldienst hebben en bestuursleden van Apollo mogen de hal in.

Kinderen dienen bij de hal afgezet te worden en na de wedstrijd weer opgehaald te worden. Voor ouders van jeugdspelers (kinderen t/m 22) jaar van bezoekende teams die rijden, geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot 4. Dit geldt niet voor ouders van kinderen van Apollo, zij mogen de hal niet in.

De teams mogen een half uur voor de wedstrijd de zaal in. Er zijn slechts 6 kleedkamers beschikbaar, en in elke kleedkamer mogen maximaal 4 personen boven de 18 jaar tegelijk aanwezig zijn. Teams van onder de 18 jaar mogen wel gezamenlijk zich omkleden. Graag kleedkamers zo snel mogelijk weer vrijmaken voor de volgende spelers. Graag thuis douchen.

De teams die klaar zijn met de wedstrijden worden verzocht zo snel mogelijk na hun wedstrijd de hal te verlaten.

Op elke tafel staat desinfecteringsmiddel voor bal en tablet.

De kantine zal dicht zijn.

Aanwezigheid pers

Pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Om drukte te voorkomen kan de NBB/club/organisatie/veiligheidsregio waar de wedstrijd plaats vindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken. Die nadere regels dienen strikt te worden opgevolgd.

Measures related to Corona prevention during training and games in the Apollo hall:

General

In a general sense, adhere to the nationally applicable agreements: where possible maintain 1.5 meters distance (this only does not apply to the sports fields themselves), no physical contact (shaking hands), limit the time in a group, ensure hand hygiene, and especially: stay at home if you have symptoms!

Testing and reporting

  • Do not train/play if you have symptoms (including coughing, sneezing, fever).
  • Get tested if you have symptoms. Do not come into the hall until you have a negative result.
  • Do not train/play for ten days if you have tested positive, even if you have no symptoms.
  • Notify your entire team as soon as possible if you have tested positively.
  • Also inform the Apollo board as soon as possible: secretariaat@apollobasketball.nl, so that they are able to inform other players who have run the risk. The youth members can also report to their team manager, the senior members to the team coordinator.

Walkways at entry and exit

Arrival:

Go up the stairs to the 1st floor, then through the gallery to the canteen and then down the stairs into the hall.

Departure:

Everyone leaves the room as soon as possible after his/her training.

Mouth masks from the age of 13 

There is an urgent government advice for everyone from the age of 13 to wear masks in public indoor spaces. There is no need for a mouth mask during sports, but the advice does apply in the hall, changing rooms and other areas.

PRACTICES

No visitors

There should be no spectators during training. For the youth training the following applies: drop off the children (help the youngest in the lobby with shoes if necessary) and pick them up again afterwards and after the training everyone goes home as soon as possible.

Limit your presence as players

Players do not arrive at the Apollo hall more than 10 minutes before a training.

Come to the accommodation in sports gear.

Everyone stays upstairs at an appropriate distance from each other and waits until the previous group has left the hall. The trainers present will give the signal for the group to come down.

After the training, players leave immediately and shower at home.

MATCHES

In principle, no spectators may be present. Only players, coaches, referees, Apollo parents who are dining or on duty and Apollo board members are allowed into the hall.

Children must be dropped off at the hall and picked up after the game. Parents of children of visiting teams up to and including 22 years old who drive are regarded as team supporters and not as spectators. They will therefore be allowed to be present in the hall. Limit this number of parents to 4. This does not apply to parents of children from Apollo, they are not allowed into the hall.

The teams are allowed to enter the hall half an hour before the match. Only 6 changing rooms are available, and each dressing room can accommodate a maximum of 4 people over 18 years old at the same time. Teams under the age of 18 are allowed to change together. Please free up the changing rooms for the next players as soon as possible. Please shower at home.

The teams that have finished the games are requested to leave the hall as soon as possible after their game.

Disinfectant for ball and tablet is on each table.

The canteen will be closed.

Presence of the press

Press/media may be present at a sports match. They are not seen as spectators, but as a professional group that cannot do this work at home at that time. To avoid crowds, the NBB/club/organization/safety region where the match takes place may impose further rules that limit the number of people. These further rules must be strictly followed.