STATUTEN

Artikel 1. NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

 1. De vereniging draagt de naam: BC APOLLO Amsterdam

De vereniging is opgericht te Amsterdam op 21 augustus 2010 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 1. De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam, doch kan elders haar kantoor hebben.
 2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

Artikel 2. DOEL

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  1. het doen beoefenen en het bevorderen van de basketball sport, in al haar verschijningsvormen;
  2. het ontwikkelen en in stand houden van topsportmogelijkheden door prestatief basketball op zo hoog mogelijk niveau,
  3. het bevorderen van de ontwikkeling van basketball als breedtesport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. samenwerking met en van de deelnemende basketball verenigingen door de vorming van een basketball bolwerk of andere door de Nederlandse Basketball Bond –hierna te noemen de NBB-geaccepteerde samenwerkingsvorm. De samenwerking omvat onder meer de uitwisseling van spelers en speelsters en de uitwisseling van kader, deskundigheid en ervaring. Bij de oprichting zijn dit de volgende verenigingen:
 • BV Lely Amsterdam uit Amsterdam
 • ABV Mosquito’s uit Amsterdam
  1. deel te nemen aan de door de NBB en het Rayon van de NBB (of onderdeel daarvan) waartoe de vereniging behoort, georganiseerde of goedgekeurde competities;
  2. wedstrijden en toernooien te organiseren;
  3. evenementen te organiseren op het gebied van de basketball sport:
  4. het geven van een impuls voor de ontwikkeling van (jonge) spelers en speelsters in nauwe samenwerking met de deelnemende basketball verenigingen;
  5. professionalisering en verbetering van de kwaliteit van opleidingen, van kader en van spelers en speelsters in nauwe samenwerking met de deelnemende basketball verenigingen;
  6. het geven van opleidingen aan basketball talent in samenwerking met het onderwijs;
 1. Andere verenigingen kunnen na oprichting van de vereniging lid worden indien en voor zover geen der bij oprichting reeds lid zijnde verenigingen zich daartegen verzet.
 2. De vereniging is een erkende club in de zin van de statuten en reglementen van de NBB.

Artikel 3. LIDMAATSCHAP/LEDEN

 1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden, waarbij de eerste categorie tevens in die hoedanigheid lid is van de NBB en van het Rayon van de NBB of —bij gebreke van een individueel rayonlidmaatschap— van een onderafdeling daarvan binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd.
 2. De bepalingen in de artikelen 4.1. tot en met 4.5. van de statuten van de NBB zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Ten aanzien van het verkrijgen en het beëindigen van het lidmaatschap, alsmede de aan dit lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, zijn de statuten en reglementen van de NBB van toepassing. Deze worden voor wat deze  onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van deze statuten.
 4. Door toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk om hem op te geven als lid van de NBB en van het Rayon of —bij gebreke van een individueel rayonlidmaatschap— van de eventueel aanwezige onderafdeling van het Rayon binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd.
 5. Aan leden van verdienste en ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.
 6. Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de NBB, het Rayon of eventuele onderafdeling daarvan, waartoe zij behoren en die der vereniging na te leven. De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.
 7. Leden kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met de statuten van de vereniging.

Artikel 4. DONATEURS

 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5. HET BESTUUR

 1. Iedere deelnemende vereniging heeft recht op een zetel in het algemeen bestuur van de vereniging. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
 2. De leden van het bestuur worden gekozen door hun deelnemende vereniging.
 3. Het algemeen bestuur telt minimaal 3 leden. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden, zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het minimum aantal van drie bestuursleden te voorzien.
 4. De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door twee gezamenlijk handelende dagelijkse bestuursleden.
 5. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door het dagelijks bestuur en commissies.
 6. Het algemeen bestuur is, mits na goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 7. Het algemeen bestuur is bevoegd, met inachtneming der statuten en reglementen van de NBB, van het Rayon waartoe de vereniging behoort, en van de statuten en reglementen dezer vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan
 8. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 6. DE NEDERLANDSE BASKETBALL BOND, RAYONS en

ONDERAFDELINGEN VAN RAYONS.

 1. De leden van de vereniging zijn als gevolg van het bepaalde bij artikel 3.4. niet alleen lid van de NBB en van hun club, maar tevens lid van het Rayon (slechts indien het Rayon dit verplicht stelt en er geen rechtspersoonlijkheid hebbende onderafdelingen zijn) of van een eventuele rechtspersoonlijkheid hebbende onderafdeling daarvan, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd.
 2. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB, van het Rayon of van eventuele binnen het Rayon bestaande afdelingen niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging en bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger wordt op grond van deze statuten onherroepelijk gemachtigd om hetzij namens hen te stemmen, hetzij de afgevaardigden en de plaatsvervangende afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen overeenkomstig de statuten en reglementen van het Rayon, de eventueel aanwezige onderafdeling daarvan en de NBB.

Artikel 7. FINANCIËN

 1. Inkomsten:
 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
  1. de contributie van de leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden;
  3. donaties;
  4. andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan gewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin in principe de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, voor zover dit afdrachten aan de bond en/of een van haar geledingen betreft. Een nadere regeling betreffende de bedragen voor de club zelf wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een lidmaatschap kan niet worden opgezegd, wanneer niet aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging is voldaan.
 4. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 1. Begroting:
 1. Het bestuur dient op een Algemene Vergadering, te houden uiterlijk één maand voor de aanvang van het nieuwe boekjaar, een begroting in van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid.
 1. Jaarverslag, rekening en verantwoording:
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt —behoudens verlenging door de Algemene Vergadering— binnen zes maanden na afloop van het boekjaar tijdens een vergadering van de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door ieder bestuurslid; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen, melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. Goedkeuring door de vergadering van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten strekt het bestuur tot decharge voor alle handeling voor zover die uit deze stukken met de toelichting blijken.
 4. Tenzij de Algemene Vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de Algemene Vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
 5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 6. Degenen, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich zonodig voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 7. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
 8. Het bestuur is verplicht, de bescheiden als  bedoeld in de artikel 7 lid 6, 7 lid 7 en 7 lid 10 tien jaar lang te bewaren.

Artikel 8. ALGEMENE VERGADERING

 1. Algemeen:
 1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
 2. De agenda van de in artikel 7 lid 7 bedoelde vergadering bevat onder meer:
  1. bespreking van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting;
  4. voorziening in vacatures
  5. vaststellen/herijken beleidsplan;
  6. rondvraag.
 3. Voorts wordt de Algemene Vergadering gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Het bestuur is op schriftelijk gemotiveerd verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.
 5. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
 6. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke of elektronische kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
 7. Een Algemene Vergadering is openbaar, tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard.
 1. Samenstelling en werkwijze:
 1. De Algemene Vergadering bestaat naast de aanwezige bestuursleden uit maximaal twee afgevaardigden van de deelnemende vereniging. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.
 2. Op een Algemene Vergadering hebben het recht aan de discussie deel te nemen:
  1. de leden van het bestuur;
  2. de afgevaardigden van de deelnemende verenigingen;
  3. de leden, plaatsvervangende en kandidaat-leden van de commissies en werkgroepen
  4. de ereleden en leden van verdienste
  5. een ieder door de voorzitter van de vergadering daartoe gemachtigd.
 1. Stemrecht op de Algemene Vergadering hebben de afgevaardigden van de deelnemende verenigingen (100 stemmen per vereniging) en alle overige meerderjarige leden van de vereniging (een stem per persoon). Afgevaardigden van de deelnemende verenigingen dienen bij aanvang van de vergadering een schriftelijk mandaat aan de voorzitter ter hand te stellen als bewijs dat zij bevoegd zijn namens de deelnemende vereniging het woord te voeren en te stemmen.
 2. Ieder stemgerechtigd lid, is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal voor niet meer dan twee personen stemmen kan uitbrengen.
 3. Wanneer de stemmen staken geeft die van de voorzitter de doorslag.
 4. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. De inhoud van dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Indien anderen dan het bestuur de Algemene Vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van dit proces-verbaal wordt ter kennis van de Algemene Vergadering gebracht.
 1. Besluitvorming
 1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
  1. blanco zijn;
  2. niet zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 2. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 3. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken, wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan is de jongste van hen gekozen.
 4. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen —dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding— ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende activiteit niet in acht genomen.

Artikel 9. REGLEMENTEN

 1. Door de Algemene Vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten of statuten en reglementen van de NBB en/of Rayon wordt geëist of waarvan regeling door de Algemene Vergadering wenselijk wordt geacht.
 2. De Algemene Vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten en reglementen van de NBB en/of Rayon of met deze statuten.

Artikel 10. STATUTENWIJZIGING

 1. Behoudens in het geval, bedoeld in artikel 8 lid 20, kan in de statuten geen wijziging worden gebracht, dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, toezenden.
 3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering van Algemene Vergadering, waarin ten minste  twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Wijzigingen in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is genomen, de goedkeuring van het bestuur der NBB, of in beroep van de algemene vergadering van de NBB.
 5. Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 6. Indien de statuten van de NBB zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht, binnen zes maanden nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, haar statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde statuten van de NBB.

Artikel 11. ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde bij de artikelen 19 en volgende van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval, bedoeld in artikel 8 lid 20 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien op de vergadering niet het in 11.1 vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie weken daarna een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven, die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal afgevaardigden, dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. De algemene vergadering die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, benoemt meerdere vereffenaars die slechts gezamenlijk bevoegd zijn. Tevens beslist deze vergadering over de bestemming van het saldo van vereffening van het vermogen van de vereniging. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.
 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel als mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam: “in liquidatie” worden toegevoegd.
 5. Bij ontbinding van de vereniging, zullen de competitieplaatsen van de diverse teams teruggaan naar de oorspronkelijke vereniging

Artikel 12. VERENIGINGENREGISTER

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:

  1. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;
  2. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging;
  3. de ontbinding der vereniging;
  4. de naam, voornamen, woonplaats en functie binnen de vereniging van alle bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met één of meer anderen te vertegenwoordigen.

Artikel 13. SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.