Normen en waarden van BC Apollo Amsterdam

Eenheid, eerlijkheid, openheid

Agressief en respectloos gedrag (verbaal en fysiek) is niet acceptabel binnen onze club. Wij zijn een jeugdontwikkelingsclub en we verwachten van ouders, coaches en alle leden dat ze met respect optreden en elkaar steunen.

Grensoverschrijdend gedrag:

Van grensoverschrijdend gedrag is sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter, ouder of coach is daarbij leidend.

Richtlijnen in geval van grensoverschrijdend gedrag:

1) Degene die voor de eerste keer grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien krijgt een waarschuwing.

2) Degene die voor de tweede grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien wordt tot nader orde geschorst.

3) Er zal informatie van alle betrokkenen worden ingewonnen. Een bijeenkomst met alle betrokkenen kan onderdeel hiervan zijn.

4) Op basis van de feiten en uitkomst van de bijeenkomst zal het bestuur een beslissing nemen en zal de geschorste op de hoogte worden gesteld van de te genomen beslissing.

5) Alle partijen dienen deze beslissing te respecteren.

 

Norms and values ​​of BC Apollo AmsterdamUnity, honesty, opennessAggressive and disrespectful behavior (verbal and physical) is not acceptable within our club. We are a youth development club and we expect parents, coaches and all members to act with respect and support each other.Unacceptable behavior:Transgressive behavior occurs when a threatening, hostile, insulting, humiliating, socially unsafe or hurtful situation is created. The experience of the athlete, parent or coach is leading.Guidelines in case of transgressive behaviour:1) The person who has shown transgressive behavior for the first time will receive a warning.2) Anyone who has shown transgressive behavior for the second time will be suspended until further notice.3) Information will be collected from all concerned. A meeting with all those involved can be part of this.4) Based on the facts and outcome of the meeting, the board will make a decision and the suspended person will be informed of the decision to be taken.5) All parties must respect this decision.