Algemene LEDEN Vergadering zondag 24 september

De Algemene Leden Vergadering is op zondag 24 september om 10:00 in de Apollohal!

Dit is je kans om mee te denken en je mening te geven over het beleid van de club! We hopen zoveel mogelijk ouders, spelers en coaches daar te zien. Allen zijn welkom.
 
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen/ingekomen stukken
4. Verkiezingen
Toetredend: Jan-Jaap van der Veer, Voorzitter Jeugdcommissie; Danielle Yntema & Nadieh Lettering, penningmeesters
Uittredend: Bas Schotte, Voorzitter Jeugdcommissie, Rita Siblio, penningmeester, Lennert den Hollander, Jeugdbestuurslid
Verkiesbaar: Dick vd Horst, secretaris, Erwin Faijdherbe, Technische commissie
5. Verslag ALV 2022/2023
6. Winst en verliesrekening 2022/2023
7. Begroting 2023/2024 + voorstel contributie
8. Verslag kascommissie
9. Aanpassingen HHR
10. Rondvraag
11. Sluiting

The General Members Meeting is on Sunday September 24 at 10:00 in the Apollohal!

This is your chance to think along and give your opinion on the policy of the club! We hope to see as many parents, players and coaches there as possible. All are welcome.

Agenda
1. Opening
2. Set agenda
3. Announcements/incoming documents
4. Elections
Joining: Jan-Jaap van der Veer, Chairman of the Youth Committee; Danielle Yntema & Nadieh Lettering, treasurers
Retiring: Bas Schotte, Chairman of the Youth Committee, Rita Siblio, Treasurer, Lennert den Hollander, Member of the Youth Board
Eligible: Dick vd Horst, secretary, Erwin Faijdherbe, Technical committee
5. ALV 2022/2023 report
6. Profit and Loss Account 2022/2023
7. Budget 2023/2024 + contribution proposal
8. Audit committee report
9.
HHR Adjustments
10. Questions
11. Closing