Regels

Ieder jaar worden de basketbal regels wel een klein beetje aangepast. De regels voor Europees basketball worden bepaald door de FIBA. Op deze pagina kan je de laatste versie van de regels downloaden. In deze publicatie vind je antwoord op al je vragen over regels. Alle wijzigingen van de regels met ten opzichte van vorig jaar zijn geel gemarkeerd. Naast deze regels vindt je op onze site ook het handboek voor door de NBB aangestelde scheidsrechters. Dat document vind je hier.

Spelregelbewijs

Voor men de scheidsrechterscursus mag doen, dient men een spelregelbewijs te halen. Het halen van het spelregelbewijs draagt ook bij aan het basketbalinzicht van de leden.

Het spelregelbewijs wordt vanaf seizoen 2022-2023 verplicht voor alle spelende leden vanaf 14 en tot en met 24 jaar. Vanaf seizoen 2022-2023 wordt er na iedere wedstrijd gecontroleerd of een speler die heeft meegedaan in het bezit is van een spelregelbewijs.

Iedereen dient ieder seizoen voor 10 september zijn bewijs gehaald te hebben, zoniet, dan zal diegene in sportlink uitgeschreven worden als spelend lid en kan dan niet meespelen, totdat het bewijs gehaald is.

Degenen die moeite hebben met het behalen van het bewijs moeten dit zelf bij de jeugdcommissie aangeven (jeugd@apollobasketball.nl). Er zal dan een sessie gehouden worden in de Apollohal. Let op: doe dit op tijd.

Hoe haal je je spelregelbewijs?

Een speler die het spelregelbewijs dient te halen, ontvangt een mail vanuit FlowSparks. Dat is een online systeem. Dit betreffen alle spelende leden (met een spelactiviteit) vanaf 13 jaar tot en met 24 jaar. De mail wordt automatisch verstuurd. In de ontvangen mail kan het lid een account aanmaken. Met dit account krijgt de speler toegang tot FlowSparks. Wanneer een lid later nogmaals wil inloggen in FlowSparks kan dat via deze link: https://login.flowsparks.com/.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mailen met elvira.tuilan@apollobasketball.nl

Gedragsregels

Ten slotte gelden er bij BC Apollo ook gedragsregels ofwel de Normen en waarden van BC Apollo Amsterdam:

Eenheid, eerlijkheid, openheid

Agressief en respectloos gedrag (verbaal en fysiek) is niet acceptabel binnen onze club. Wij zijn een jeugdontwikkelingsclub en we verwachten van ouders, coaches en alle leden dat ze met respect optreden en elkaar steunen.

Grensoverschrijdend gedrag:

Van grensoverschrijdend gedrag is sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter, ouder of coach is daarbij leidend.

Richtlijnen in geval van grensoverschrijdend gedrag:

1) Degene die voor de eerste keer grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien krijgt een waarschuwing.

2) Degene die voor de tweede grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien wordt tot nader orde geschorst.

3) Er zal informatie van alle betrokkenen worden ingewonnen. Een bijeenkomst met alle betrokkenen kan onderdeel hiervan zijn.

4) Op basis van de feiten en uitkomst van de bijeenkomst zal het bestuur een beslissing nemen en zal de geschorste op de hoogte worden gesteld van de te genomen beslissing.

5) Alle partijen dienen deze beslissing te respecteren.

Code of conduct

Norms and values ​​of BC Apollo Amsterdam

Unity, honesty, openness

Aggressive and disrespectful behavior (verbal and physical) is not acceptable within our club. We are a youth development club and we expect parents, coaches and all members to act with respect and support each other.

Unacceptable behavior:

Transgressive behavior occurs when a threatening, hostile, insulting, humiliating, socially unsafe or hurtful situation is created. The experience of the athlete, parent or coach is leading.

Guidelines in case of transgressive behaviour:

1) The person who has shown transgressive behavior for the first time will receive a warning.

2) Anyone who has shown transgressive behavior for the second time will be suspended until further notice.

3) Information will be collected from all concerned. A meeting with all those involved can be part of this.

4) Based on the facts and outcome of the meeting, the board will make a decision and the suspended person will be informed of the decision to be taken.

5) All parties must respect this decision.

Verified by MonsterInsights